Skip to main content

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku z naszą współpracą, informuję że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LENWIT FORNIR sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach po adresem Witaszyczki 66, 63 – 230 Witaszyce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037228, NIP 617-19-44-484, REGON: 250959430.]. Z administratorem danych mogą się Państwo skontaktować listownie na ww. adres, mailowo na adres: lp.ri1718302408nrof@1718302408odor1718302408 lub telefonicznie 62 747 84 05.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w ramach wyrażonej zgody w celu prowadzenia rekrutacji w przyszłości

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy o pracę, a także przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa, uwzględniających przede wszystkim okres przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy oraz okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji pracowniczej zgodnie z regulacją ustanowioną w ustawie o emeryturach i rentach.

Odbiorcy danych

W niektórych sytuacjach Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe, jeśli jest to konieczne, dla wykonywania obowiązków Administratora jako przyszłego pracodawcy. Dane przekazywane będą osobom upoważnionym przez Administratora, np. pracownicy, współpracownicy , którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dane osobowe mogą być przekazywane/powierzane także innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. administracja skarbowa, ZUS) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. w związku z obsługą księgową, prawną, BHP).

Prawo dostępu do danych

Wobec swoich danych mają Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych interesów Administratora oraz przenoszenia danych osobowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (np. dotyczących pasji i zainteresowań), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na wyżej podane dane kontaktowe Administratora.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie pracodawcy (Administratorowi) danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia z Panią/Panem rozliczeń jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich spoza Unii Europejskiej/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.