Skip to main content

Instrukcja użytkowania i gwarancja dla formatek/elementów fornirowanych

 

Warunkiem ważności gwarancji jest przestrzeganie zasad zawartych poniżej:

1. Użytkowanie i konserwacja formatek/elementów fornirowanych w ramach udzielonej gwarancji:

 • Temperatura w pomieszczeniach, gdzie znajdują się formatki/elementy fornirowane powinna wynosić od 17°C do 35°C.
 • Temperatura (nagrzanie powierzchni formatki/elementu) powyżej 50°C może spowodować pękanie powierzchni i odklejanie forniru od rdzenia ( min. tzw. „bąble”).
 • Powierzchnia fornirowana, wykonana z naturalnego drewna będzie zmieniać odcień, co jest naturalną cechą tego materiału, zmiany te pogłębiane są na skutek promieniowania UV. Skala zmian zależeć będzie od stopnia promieniowania UV. Formatki/elementy mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
 • Wilgotność względna powinna mieścić się w granicach 40% – 60% i powinna występować równomiernie po obu stronach płyty (od strony widocznej i strony wewnętrznej). Pomieszczenia powinny być często wietrzone.
 • Nie wolno doprowadzać do drastycznych zmian wilgotności (czyli +/- 10% wilgotności pomieszczenia w ciągu doby) co może spowodować pęcznienie przy krawędziach oraz zmiany gabarytów formatki/elementu (zarówno w kierunku wzdłużnym jak i poprzecznym).
 • Należy bezwzględnie unikać kontaktu formatek/elementów fornirowanych z rozpuszczalnikami, amoniakiem, cieczami żrącymi oraz silnie barwiącymi.
 • Należy unikać kontaktu wyrobu z przedmiotami o temperaturze wyższej niż 50°C oraz z wilgocią w miejscach połączeń i na krawędziach. Materiały drewnopochodne chłoną wilgoć na niezabezpieczonych powierzchniach i krawędziach (np. w miejscach uszkodzonych mechanicznie czy w miejscach frezowania). Przed użyciem środka do mycia lub konserwacji należy upewnić się, że nie wpłynie on negatywnie na jakość i stan panelu.
 • Konserwację powierzchni formatek/elementów fornirowanych prowadzić miękką szmatką delikatnie nasączoną wodą. Powierzchnię wilgotną należy bezzwłocznie wytrzeć suchą, delikatną szmatką.
 • Powierzchnie formatek/elementów fornirowanych nie mogą być narażone na kontakt z dużą ilością wody. Nadmiar wilgoci spowoduje pęcznienie i rozwarstwienie płyty, a także pękanie forniru.
 • W razie zmoczenia płyty wodą, należy bezzwłocznie wytrzeć ją suchą szmatką nie pozostawiając na powierzchni wilgoci.

2. Gwarancją nie będą objęte:

 • Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, konserwacji i przechowywania wyrobu.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu środkami nabywcy.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku działania czynników chemicznych i termicznych.
 • Uszkodzenia spowodowane zawilgoceniem powierzchni i krawędzi.
 • Uszkodzenia powstałe z przekroczenia wilgotności względnej powyżej 65% i temp. powyżej 35˚C w pomieszczeniu oraz 50°C na powierzchni formatek/elementów fornirowanych oraz drastycznych zmian wilgotności w pomieszczeniu (+/-10% wilgotności w ciągu doby)
 • Wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę wyrobu.
 • Uszkodzenia mechaniczne i obtarcia powstałe na skutek nieostrożnego użytkowania.
 • Wady i braki powstałe w wyniku niewłaściwej naprawy lub przeróbki wykonanej przez osoby lub zakłady nieuprawnione przez producenta.
 • Czynności obejmujące normalną konserwację wyrobu (czyszczenie, regulacja elementów).
 • Różnice w kolorach forniru pomiędzy formatkami/elementami fornirowanymi, będące specyfiką naturalności produktu jakim jest fornir lakierowany oraz odbarwienia będące wynikiem działania promieni UV ( w szczególności różnice kolorystyczne pomiędzy partiami formatek, np. przy konieczności dzielenia produkcji na wniosek zamawiającego lub przy dostarczaniu i montażu formatek nowych produkcyjnie w ramach naprawiania wad czy usterek)

3. Przeglądy okresowe:

 • Warunkiem utrzymania gwarancji jest przestrzeganie instrukcji użytkowania i konserwacji ( patrz pkt.1).
 • Nie wymaga się przeprowadzania przeglądów okresowych.

4. Postanowienia ogólne:

 • Wszelkie usterki należy zgłaszać niezwłocznie do Lenwit Fornir Sp. z o.o. tj. do 24 godzin po rozpakowaniu elementów
 • Do momentu montażu składowanie elementów winno odbywać się na płasko, na równym podłożu, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi np. kurzem i pyłem. Każda warstwa musi być przełożona pianką typu flizelina.